Privacyverklaring - Natascha Zegers - Verbindingscoach

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut en coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijn gebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam van uw huisarts.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht / beroepsgeheim.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of samenwerking met een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Daarna gaan de facturen naar mijn administratiekantoor voor financiële verwerking

 

Als ik vanwege een andere eden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.

Gebruik van uw gegevens door derden

Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: verbind@nataschazegers.nl

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 werken, op uw verzoek reageren.

Website privacy

Op de website slaan wij geen gegevens op met betrekking tot uw websitebezoek. We maken geen gebruik van cookies. Via onze website kunt u geen bestelling plaatsen. Wij verzamelen geen gegevens via onze website. De gegevens die u ons verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Algemene voorwaarden

 1. Betaling vindt plaats na afloop van de sessie middels een pinbetaling. De factuur wordt binnen 3 werkdagen per email toegestuurd.
 2. Betalingen t.b.v. online sessie worden op de dag van de sessie, voordat de sessie plaats vindt, betaald via pinbetaling. De factuur wordt binnen 3 werkdagen via email toegestuurd.
 3. Afspraken dienen uiterlijk 2 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd/huur aan de cliënt in rekening te brengen.
 4. De hulpverlener behoudt zich het recht voor om de sessie te annuleren en een nieuwe afspraak te maken.
 5. De hulpverlener is niet verantwoordelijk voor het gewenste eindresultaat. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gewenste gedragsveranderingen.
 6. Auteursrecht: Niets van de aangeboden informatie door Prakijk Natascha Zegers, zowel schriftelijk als mondeling, mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook worden overgenomen of aan derden worden verspreid zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Wil je weten hoe ik je kan helpen?